واحد های اجرایی

در این بخش به معرفی واحدهای مختلف اجرایی سازمان پرداخته شده است .

اطلاعات بیشتر

توسط سازمان عمران انجام شد:

اجرای عملیات قیر پاشی(پریم) محور گلبازخان

به گزارش روابط عمومی سازمان عمران شهرداری کرمان، روز گذشته عملیات قیر پاشی(پریم) محور گلبازخان انجام شد.
بر اساس این گزارش، در هفته جاری عملیات روکش آسفالت خیابان امام جمعه 13 و عملیات روکش آسفالت  خیابان شهید لاری نجفی 15 نیز توسط کارکنان سازمان عمران به انجام رسید.

Go to top